Wczytywanie treści, poczekaj chwilkę.
Szukaj

Rekonstrukcja bitwy Gdańsk Wisłoujście (1577r.)

Mieliśmy przyjemność filmowania rekonstrukcji bitwy która odbyła się pod Twierdzą Wisłoujście w 1577 r.

Twier­dza Wisło­uj­ście to nowo­żytna for­ty­fi­ka­cja mor­ska w Gdań­sku i jedna z jego atrak­cji tury­stycz­nych. Zada­niem zało­że­nia obron­nego była ochrona wej­ścia do gdań­skiego portu i kon­trola wpły­wa­ją­cych na Wisłą stat­ków pełnomor­skich. For­ty­fi­ka­cję wie­lo­krot­nie roz­bu­do­wy­wano w XVI i XVII w. Każ­dego roku w oddziale Muzeum Gdań­ska orga­ni­zo­wane są wyda­rze­nia popu­la­ry­zu­jące histo­rię Gdań­ska odwie­dzane przez tury­stów z całej Pol­ski, a także – licz­nie – z kra­jów skan­dy­naw­skich – Danii, Szwe­cji, Nor­we­gii i Fin­lan­dii.

Wojna na Bał­tyku. Oblę­że­nie od strony wody i lądu

Rzecz­po­spo­lita w latach 1575-1577 doświad­czyła sporu wewnętrz­nego, z któ­rego żadna strona nie wyszła zwy­cię­sko. Dłu­go­tr­wała i burz­liwa elek­cję po śmierci Zyg­munta Augu­sta Jagiel­lona zakoń­czyła się wybo­rem na króla Pol­ski Anny Jagiel­lonki, która wkrótce poślu­biła księ­cia sied­mio­grodz­kiego Ste­fana Bato­rego. Popie­ra­jący arcy­księ­cia austriac­kiego Mak­sy­mi­liana II Habs­burga Gdańsk, który upa­try­wał z w kan­dy­da­tu­rze monar­chy gwa­ranta otrzy­my­wa­nych od cza­sów Kazi­mie­rza Jagiel­loń­czyka przy­wi­le­jów, został naj­pierw wyjęty spod prawa, a następ­nie zaata­ko­wany przez Ste­fana Bato­rego – pomimo dekla­ro­wa­nego sprze­ciwu Sejmu. Oblę­że­nie Gdań­ska i Twier­dzy Wisło­uj­ście zakoń­czyło się nie­po­wo­dze­niem i rozej­mem. Sła­bość Rzecz­po­spo­li­tej wyko­rzy­stała Moskwa, która zaata­ko­wała pol­skie wów­czas Inflanty. Trium­fu­jący nad woj­skami moskiew­skimi król zażą­dał od Szwe­cji prze­ka­za­nia Rzecz­po­spo­li­tej Esto­nii. Ten ostatni ruch, a następ­nie elek­cja w 1587 r. Zyg­munta Wazy na tron pol­ski, zapo­cząt­ko­wały póź­niej­szy kon­flikt pol­sko-szwedzki, który spu­sto­szył Rzecz­po­spo­litą w XVII w.

Źródło i rozszerzenie informacji:

https://muzeumgdansk.pl/wydarzenia-i-wystawy/szczegoly/news/wisloujscie-1577/

Like 1
Powiększ
Rekonstrukcja walk
Like
Powiększ
Like
Powiększ
Like
Powiększ
Like
Powiększ
Like 1
Powiększ
Like
Powiększ
Like 1
Powiększ
Historia Więcej Więcej Like 2

Udostępnij w sieci społecznościowej:

Lub skopiuj ten link
Powiązane wpisy